Qualityเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี

เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกนำมาใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุดและในขณะเดียวกันช่วยลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนต่างๆได้

บริษัท เกรียงไกรฯ, มีความตั้งใจจริงที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากความมุ่งมั่นขององค์กรที่ต้องการผลิตสินค้าที่

"มีคุณภาพ โดยผ่านการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน"


ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และประสบการณ์อันยาวนานทำให้บริษัท เกรียงไกรฯสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพของเหล็กเพลาขาวซึ่งประกอบด้วยผิวเหล็กที่เรียบไร้สนิม ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลางที่แม่นยำ รวมถึงคุณสมบัติทางกลที่เหนือกว่า

หน่วยควบคุมคุณภาพของบริษัท เกรียงไกรฯเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกซื้อวัตถุดิบคุณภาพดี และทันที่ที่วัตถุดิบถูกส่งเข้าสายการผลิต หน่วยควบคุมคุณภาพจะเข้าดูแลในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าเพลาขาวทุกเส้นได้มาตรฐานตามที่กำหนด เช่น สภาพผิวที่สมบูรณ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนด รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆซึ่งสมารถตรวจสอบได้ในห้องแล็บของบริษัท

ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และประสบการณ์ เกรียงไกรฯสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพของเหล็ก รวมถึงคุณสมบัติทางกลที่เหนือกว่า


บริษัท เกรียงไกรฯ ได้รับการรับรอง ISO 9001: 2000 ตั้งแต่ปี 2005 และในปี 2010 ได้ปรับเป็น ISO 9001:2008 จนถึงปัจจุบันWhoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in compiled.php line 6195: file_put_contents(/home/admin/web/kksteelcenter.com/public_html/storage/framework/sessions/6480da3052af34cf337325f99f7e2b11283892c0): failed to open stream: No space left on device

  1. in compiled.php line 6195
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(/home/admin/web/kksteelcenter.com/public_html/storage/framework/sessions/6480da3052af34cf337325f99f7e2b11283892c0): failed to open stream: No space left on device', '/home/admin/web/kksteelcenter.com/public_html/vendor/compiled.php', '6195', array('path' => '/home/admin/web/kksteelcenter.com/public_html/storage/framework/sessions/6480da3052af34cf337325f99f7e2b11283892c0', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"hiKlDnlMsaVRdAoGZVurbKWoAt0DndWrpynDon1Q";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:39:"http://www.kksteelcenter.com/th/quality";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506378157;s:1:"c";i:1506378157;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/admin/web/kksteelcenter.com/public_html/storage/framework/sessions/6480da3052af34cf337325f99f7e2b11283892c0', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"hiKlDnlMsaVRdAoGZVurbKWoAt0DndWrpynDon1Q";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:39:"http://www.kksteelcenter.com/th/quality";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506378157;s:1:"c";i:1506378157;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in compiled.php line 6195
  4. at Filesystem->put('/home/admin/web/kksteelcenter.com/public_html/storage/framework/sessions/6480da3052af34cf337325f99f7e2b11283892c0', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"hiKlDnlMsaVRdAoGZVurbKWoAt0DndWrpynDon1Q";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:39:"http://www.kksteelcenter.com/th/quality";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506378157;s:1:"c";i:1506378157;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 70
  5. at FileSessionHandler->write('6480da3052af34cf337325f99f7e2b11283892c0', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"hiKlDnlMsaVRdAoGZVurbKWoAt0DndWrpynDon1Q";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:39:"http://www.kksteelcenter.com/th/quality";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506378157;s:1:"c";i:1506378157;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in compiled.php line 10971
  6. at Store->save() in compiled.php line 10796
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in compiled.php line 1899
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 57